Služby

Požární bezpečnost a prevence je velmi důležité téma s ohledem na možné ztráty na životech, zdraví a v neposlední řadě majetku. Jsme tady proto, abychom vám pomohli těmto nehodám předcházet. Zároveň vás také připravíme na situaci, pokud byste byli nuceni tyto problémy řešit.

Revize

hasicích
přístrojů

Při těchto revizích vycházíme z vyhlášky MV 246/2001Sb. Součástí nutné údržby hasicích přístrojů je plnění přístrojů a periodická zkouška, při níž se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřní oblasti nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Tuto revizi je nutno u pěnových a vodních hasicích přístrojů vykonávat jednou za tři roky, u všech ostatních pak jednou za pět let.

Ceník ke stažení zde

Revize

požárních
hydrantů

Konkrétně tato nutnost vyplývá z vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 a je nutno revizi provádět jednou ročně. Součástmi námi prováděné kontroly požárních hydrantů je i změření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování hydrantu. Kontrolujeme i suchovody (nezavodněné požární potrubí) a vystavujeme revizní protokol dle stanovených předpisů. Mimo to dodáváme i kompletní vybavení ve smyslu hadic, proudnic, klíčů, nástavců a skříní.

Ceník ke stažení zde

Revize

protipožárních
dveří

Samotná revize se skládá z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, dále pak označení a kontroly neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Je třeba ji vykonat nejméně jednou za 12 měsíců, přičemž je prováděna ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro vykonávání preventivních požárních prohlídek osobami pověřenými a proškolenými výrobcem.

Odborná školení požární ochrany a BOZP

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.:

  1. A) bez zvýšeného požárního nebezpečí,(§ 4,odst.1 )
  2. B) se zvýšeným požárním nebezpečím,(§ 4 odst.2)
  3. C) s vysokým požárním nebezpečím.(§ 4 odst.3)

Povinnosti se pro jednotlivé podnikatelské subjekty liší dle výše uvedeného rozdělení, některé jsou ale pro všechny společné. Jedná se o následující povinnosti:

  • Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.
  • Vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce - zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.
  • Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
  • Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
  • Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytnout mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o PO.
  • Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní či užívají.
  • Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.